Płyta zawiera 38 szczegółowych specyfikacji technicznych przygotowanych przez wiodące biura projektów w Polsce
w opracowaniu Izby Projektowania Budowlanego.

 

1.Przepust pod koroną drogi,
2.Przebudowa napowietrznych linii energetycznych,
3.Kanalizacja deszczowa,
4.Roboty budowlane w obiektach kubaturowych:

4.1. Roboty przygotowawcze – rozbiórki,
4.2. Roboty ziemne,
4.3. Zbrojenie betonu,
4.4. Beton,
4.5. Prefabrykaty,
4.6. Konstrukcje drewniane,
4.7. Konstrukcje stalowe,
4.8. Roboty murowe,
4.9. Stropy,
4.10. Roboty pokrywcze,
4.11. Tynki,
4.12. Posadzki,
4.13. Stolarka,
4.14. Ślusarka,
4.15. Roboty malarskie,
4.16. Roboty izolacyjne,
4.17. Zagospodarowanie terenu.
5. Obiekty inżynierskie:
5.1. Roboty ziemne – wykopy,
5.2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe,
5.3. Zbrojenie betonu,
5.4. Konstrukcje stalowe,
5.5. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
5.7. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych,
5.8. Ścianki szczelne jako konstrukcje docelowe,
6. Remont budynku administracyjnego:
6.1. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna,
6.2. Instalacja Centralnego ogrzewania,
6.3. Instalacja chłodnicza wody lodowej.
7. Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych.
8. Instalacje nagłośnienia.
9. Montaż instalacji i urządzeń wentylacji podstawowej.
10. Termomodernizacja stropodachów wentylowanych.

11. Specyfikacje techniczne dla kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej:
11.1. Kanalizacja deszczowa,
11.2. Kanalizacja sanitarna,
11.3. Przebudowa i budowa podziemnych sieci wodociągowych.
Specyfikacje techniczne wydane przez Izbę Projektowania Budowlanego wymagają dostosowania do aktualnych norm i przepisów.