Specyfikator® powstał z myślą o osobach przygotowujących specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót dla Zamówień Publicznych.
Zgodnie z ustawą PZP, oprócz dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczne stanową niezbędny dokument opisujący przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Niestety pomimo istotnej roli jaką pełnią specyfikacje techniczne przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia, jaki przy opracowaniu kosztorysów, zwłaszcza ofertowych, są one traktowane jako opracowania zbędne, nie mające żadnego znaczenia, a opracowywane są tylko dlatego by spełnić wymóg ustawowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda pozycja przedmiaru robót powinna zawierać odwołanie do odpowiedniej specyfikacji technicznej opisującej robotę podstawową.
Rozwiązania przyjęte w Specyfikatorze kilkukrotnie skracają czas potrzebny na przygotowanie specyfikacji technicznych, jak i samych przedmiarów robót. Jednym kliknięciem można wstawić numer specyfikacji technicznej do całego działu (elementu) lub zamieć istniejący numer na inny w całym przedmiarze robót (kosztorysie). 
Do materiałów przetargowych SWZ (SIWZ) oprócz specyfikacji technicznej, najczęściej załączany jest przedmiar robót.
Specyfikator automatycznie sprawdzi czy nie brakuje odwołania do specyfikacji technicznej w pozycji przedmiaru robót i/lub przywołana specyfikacja ma błędny numer (niezgodny z specyfikacją).
Specyfikator współpracuje zarówno z popularnymi programami do kosztorysowania, jak i edytorami tekstu oraz Excelem.
W Specyfikatorze w łatwy sposób można sprawdzić czy jednostka miary przyjęta w przedmiarze robót jest zgodna z specyfikacją techniczną.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym tylko STWiORB określa zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Jednostka miary przyjęta w pozycji przedmiarowej musi wynikać, ze STWiORB, a nie z popularnych katalogów nakładów rzeczowych(KNR).

W Specyfikatorze zastosowano nowe, dotychczas niespotykane rozwiązania, usprawniające przygotowanie STWiORB dla konkretnego (aktualnego) zadania na podstawie wcześniej opracowanych projektów.
Dzięki Specyfikatorowi zamiast kilku czy kilkudziesięciu plików ze specyfikacjami technicznymi, które trzeba załączyć do SIWZ, otrzymujemy kompletną specyfikację techniczną w jednym pliku.
Posiadany zbiór plików ze specyfikacjami technicznymi, można łatwo powiązać z odpowiednimi numerami ST, uzyskując do nich łatwy i szybki dostęp. Wybierając z listy tylko te specyfikacje, które będą wykorzystane w nowym projekcie, program automatycznie je posortuje, wstawi Stronę Tytułową, do każdego pliku specyfikacji wstawi aktualną Nazwę Zadania, nowy nagłówek, stopkę, ponumeruje strony, i automatycznie scali je w jeden, nowy plik STWiORB.
Program umożliwia również wyeksportowanie danych z kilku różnych kosztorysów do Excela. Wówczas automatycznie są wstawiane odpowiednie formuły liczące oraz zostanie stworzona Tabela Zbiorcza dynamicznie połączona z każdym arkuszem. Nowością jest możliwość  zabezpieczenia hasłem wybranych kolumn. Chroniony arkusz Excela np. jako  Formularz Ofertowy który będzie można przekazać Wykonawcy.

Funkcje eksportu do Excela są dostępne w większości programów do kosztorysowania, ale każdy z nich ma różną formę prezentacji danych. Specyfikator jako jedyny może równocześnie pracować na kliku kosztorysach, i to z różnych programów. Program umożliwia również wyeksportowanie danych z kilku różnych kosztorysów do Excela, wówczas otrzymamy jeden skoroszyt z jednolitą formą zapisu danych, a każdy kosztorys będzie w oddzielnej zakładce. Automatycznie są wstawiane odpowiednie formuły liczące oraz automatycznie zostanie stworzona Tabela Zbiorcza dynamicznie połączona z każdym arkuszem.
Specyfikator ma możliwość zabezpieczenia hasłem wybranych kolumn, dzięki temu arkusz Excela przekazany Wykonawcy (Formularz Ofertowy), jest zabezpieczony przed przypadkowymi zamianami.