Przyspiesz proces tworzenia specyfikacji technicznych z Specyfikatorem®

Specyfikator® został stworzony z myślą o osobach przygotowujących Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) oraz Przedmiary Robót dla Zamówień Publicznych. Według ustawy Pzp, specyfikacje techniczne stanowią niezbędny dokument opisujący przedmiot zamówienia na roboty budowlane, a każda pozycja przedmiaru robót powinna zawierać odwołanie do odpowiedniej specyfikacji technicznej.
Niestety, pomimo istotnej roli jaką pełnią specyfikacje techniczne przy sporządzaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia i opracowaniu Przedmiarów Robót, są one często traktowane jako zbędne, a ich przygotowanie jest postrzegane tylko jako wymóg ustawowy.

Do materiałów przetargowych SWZ (SIWZ) oprócz specyfikacji technicznej najczęściej załączany jest przedmiar robót. Specyfikator® umożliwia kilkukrotnie szybsze przygotowywanie specyfikacji technicznych (STWiORB) i Przedmiarów Robót.

Jednym kliknięciem można wstawić numer specyfikacji technicznej do całego działu (elementu) lub zamienić istniejący numer na inny w całym Przedmiarze Robót. Specyfikator® automatycznie sprawdza, czy nie brakuje odwołania do specyfikacji technicznej w pozycji przedmiaru robót, a także czy przywołana specyfikacja ma poprawny numer zgodny z daną specyfikacją techniczną.

Specyfikator® współpracuje zarówno z popularnymi programami do kosztorysowania, jak i edytorami tekstu oraz Excelem.
W Specyfikatorze w łatwy sposób można sprawdzić czy jednostka miary przyjęta w przedmiarze robót jest zgodna z specyfikacją techniczną.
Zgodnie z ustawą Pzp i rozporządzeniem z 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r., poz. 2454) tylko w specyfikacji technicznej (STWiORB) określone są  zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych. Jednostka miary przyjęta w pozycji przedmiarowej musi wynikać z STWiORB (§ 10.2), a nie z katalogów nakładów rzeczowych (KNR).

 

Specyfikator® zawiera nowe, dotychczas niespotykane rozwiązania, usprawniające przygotowanie STWiORB dla konkretnego zadania na podstawie wcześniej opracowanych projektów. Dzięki Specyfikatorowi otrzymujemy kompletną specyfikację techniczną w jednym pliku, zamiast wielu plików z różnymi specyfikacjami. Posiadany zbiór plików ze specyfikacjami technicznymi można łatwo powiązać z odpowiednimi numerami ST i uzyskać do nich łatwy i szybki dostęp.

Dzięki Specyfikatorowi zamiast kilku czy kilkudziesięciu plików ze specyfikacjami technicznymi, które trzeba załączyć do SWZ (SIWZ), otrzymujemy kompletną specyfikację techniczną w jednym pliku.
Posiadany zbiór plików ze specyfikacjami technicznymi, można łatwo powiązać z odpowiednimi numerami ST, uzyskując do nich łatwy i szybki dostęp. Wybierając z listy tylko te specyfikacje, które będą wykorzystane w nowym projekcie, program automatycznie je posortuje, wstawi Stronę Tytułową, do każdego pliku specyfikacji wstawi aktualną Nazwę Zadania, nowy nagłówek, stopkę, ponumeruje strony, i automatycznie scali je w jeden, nowy plik STWiORB.
Program umożliwia również wyeksportowanie danych z kilku różnych kosztorysów do Excela. Wówczas automatycznie są wstawiane odpowiednie formuły liczące oraz zostanie stworzona Tabela Zbiorcza dynamicznie połączona z każdym arkuszem. Nowością jest możliwość  zabezpieczenia hasłem wybranych kolumn. Chroniony arkusz Excela np. jako  Formularz Ofertowy który będzie można przekazać Wykonawcy.


Funkcje eksportu do Excela są dostępne w większości programów do kosztorysowania, ale każdy z nich ma różną formę prezentacji danych. Specyfikator jako jedyny może równocześnie pracować na kliku kosztorysach, i to z różnych programów. Program umożliwia również wyeksportowanie danych z kilku różnych kosztorysów do Excela, wówczas otrzymamy jeden skoroszyt z jednolitą formą zapisu danych, a każdy kosztorys będzie w oddzielnej zakładce. Automatycznie są wstawiane odpowiednie formuły liczące oraz automatycznie zostanie stworzona Tabela Zbiorcza dynamicznie połączona z każdym arkuszem.
Specyfikator ma możliwość zabezpieczenia hasłem wybranych kolumn, dzięki temu arkusz Excela przekazany Wykonawcy (Formularz Ofertowy), jest zabezpieczony przed przypadkowymi zamianami.